Teenused

Teenuste osutamisel lähtume tellija tegevusvaldkonnast, spetsiifilistest vajadustest ja soovidest.

Konsulteerimine

Konsultatsioone pakume organisatsioonide vajaliku informatsiooni kogumise, süstematiseerimise ja töötlemise ning lühi- ja pikaajalise planeerimise valdkonnas. Pakume võimalust koos meie meeskonnaga kujundada uusi teenuseid või kaasajastada mitteefektiivselt toimivaid teenuseid. Samuti toetame kvaliteediseiresüsteemide loomist ja juurutamist. Lähtume tellija vajadustest: teeme hetkeolukorra analüüse, pakume erinevaid võimalusi info süstematiseerimiseks ja edastamiseks, aitame välja selgitada äri poole vajadusi teenuse kujundamisel ja vajalike toetavate infosüsteemi loomisel ning koostada infosüsteemi loomise lähteülesandeid jne

Projektijuhtimine

Pakume organisatsioonidele vajaliku informatsiooni kogumise, süstematiseerimise, töötlemise ja edastamise projektide juhtimist, infovoogude lühi- ja pikaajalise planeerimise nõustamist projektide juhtimisel, infosüsteemide kirjeldamise ja kasutuselevõtmise projektide juhtimist.

Koolitamine

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ei loo ärist eraldiseisvat väärtust, vaid kõik saab alguse äri strateegiast, vajadusest ja nutikatest inimestest, kes soovivad lahendada protsesside kitsaskohti ja/või luua uusi äriprotsesse (teenuseid) efektiivsel moel. Meie soov on anda koolitatavatele ülevaade, kuidas hinnata infotehnoloogiliste (IT) arenduste vajadust äriprotsesside efektiivsuse saavutamiseks, kuidas luua kvaliteetseid sisendeid arendustegevuseks, mõtiskleda osapoolte (äri ja IKT) erinevate ootuste üle, vaadata, kuidas inimesed suhtuvad arendusprojektidesse ja kuidas nad neid kogevad ning arutleda, miks osad projektid õnnestuvad ja teised mitte ehk kuidas juhtida läbiviidavate muudatuste ajal protsesse ja inimesi.

Pakume organisatsioonidele teadmisi ja kogemusi, mis aitavad tellijat IT arendusprojektide käivitamisel ja juurutamisel, samuti meeskonna arendamisel ja koostöö kujundamisel.